Volarské lesy byly zařazeny mezi demonstrační objekty nepasečného hospodaření Pro Silva Bohemica.

11.11.2020

Pro Silva Bohemica je součástí mezinárodního hnutí Pro Silva Europa, které sdružuje praktické lesníky, akademické pracovníky, vlastníky lesa i nelesníky, jejichž cílem je hospodařit s lesem přírodě blízkými způsoby.

A jaký les je cílem našeho hospodaření? Je to les, který je v celé své ploše ekologicky i mechanicky stabilní s ekonomickou hodnotou a trvalou produkcí dřeva. Je to les chránící půdu a zadržující vodu. Je to les, který je klimatizací i filtrem.  Můžeme ho nazvat lesem nepasečným nebo také lesem trvale tvořivým. 

K hospodaření či péči o něj jsou využívány přirozené procesy, omezují se holoseče a využívá se potenciál jednotlivých stromů. Les nepasečný snižuje náklady a zvyšuje efektivitu hospodaření. Cesta přeměny lesa pasečného na les nepasečný je velmi dlouhá a může probíhat i desítky let.