Volarské lesy byly zařazeny mezi demonstrační objekty nepasečného hospodaření Pro Silva Bohemica.

Pro Silva Bohemica je součástí mezinárodního hnutí Pro Silva Europa, které sdružuje praktické lesníky, akademické pracovníky, vlastníky lesa i nelesníky, jejichž cílem je hospodařit s lesem přírodě blízkými způsoby.

A jaký les je cílem našeho hospodaření? Je to les, který je v celé své ploše ekologicky i mechanicky stabilní s ekonomickou hodnotou a trvalou produkcí dřeva. Je to les chránící půdu a zadržující vodu. Je to les, který je klimatizací i filtrem.  Můžeme ho nazvat lesem nepasečným nebo také lesem trvale tvořivým. 

K hospodaření či péči o něj jsou využívány přirozené procesy, omezují se holoseče a využívá se potenciál jednotlivých stromů. Les nepasečný snižuje náklady a zvyšuje efektivitu hospodaření. Cesta přeměny lesa pasečného na les nepasečný je velmi dlouhá a může probíhat i desítky let.