V Pelhřimově proběhla konference Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů V ČR (SVOL).

26.04.2014 08:07

„Od minulé konference uběhl sice pouze jeden rok, ovšem za tu dobu máme již třetího ministra zemědělství. A náměstka ministra pro lesní hospodářství nemáme pro jistotu vůbec. V takovém nestabilním prostředí, kde v minulosti navíc zastával post „nejvyššího lesníka“ neodborník, je velmi obtížné diskutovat o změnách lesnické legislativy prospěšných nejen pro majitele lesů, ale potažmo pro celou společnost,“ uvedl na úvod konference předseda SVOL František Kučera. „Podle stávajícího zákona o lesích, který byl přijat v roce 1995, se sice hospodařit dá, nicméně při porovnání zákonných povinností majitelů lesů v České republice s lesnicky vyspělými státy např. Rakouskem nebo Německem je evidentní, že tamější soukromí vlastníci mají oproti nám stanoveno pouze minimum povinností nezbytných k tomu, aby v jejich lesích nebyly poškozeny veřejné zájmy,“ doplnil.

Požadavky SVOL na nový zákon o lesích vycházejí z těchto zásad: obhospodařování lesů trvale udržitelným způsobem, omezování administrativních zásahů státu na nezbytné minimum, motivační působení státní lesnické politiky na podporu veřejných zájmů a zvyšování odpovědnosti za svůj majetek. Naprosto zásadní věcí je diferencování povinností kladených zákonem na vlastníky lesů podle druhu a velikosti majetku, požadujeme jednoznačné řešení otázky vstupu do lesa všech návštěvníků na vlastní nebezpečí, budování, ale i značení turistických, cyklistických a jiných tras pouze po souhlasu vlastníka.  Nezbytností je vytvořit systém odpovídajících náhrad za škody a újmy na lesním majetku z důvodu ochrany přírody a upravení stávajícího systému veřejných podpor do lesního hospodářství. Jestliže stát požaduje po vlastníkovi změnu dřevinné skladby v jeho lese, je zde na místě finanční kompenzace za tuto povinnost. Samozřejmostí by mělo být ocenění „držení lesa“ jako zdroje pro poskytování celospolečenských funkcí společnosti, které lze řešit např. vyloučením všech lesních pozemků z předmětu daně z nemovitostí.

Výše uvedené požadavky směřují ke zvýšení ekonomické životaschopnosti a konkurenceschopnosti trvale udržitelného obhospodařování lesů v ČR, jsou v souladu se závěry a doporučeními Koordinační rady k realizaci Národního lesnického programu II, ale i Zásadami státní lesnické politiky přijatými vládou v roce 2012.

SVOL má v současné době 588 členů, kteří hospodaří na téměř 385 tis. ha lesa.

Podpořte tento portál

 

Naši přátelé