Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL) zveřejnilo tiskovou zprávu k připravované novele zákona o ochraně přírody a krajiny.

27.08.2014 07:35
 
"Revoluční návrh novely zákona o ochraně přírody a krajiny omezí práva obcí nejen v národních parcích, ale i vlastníky pozemků v ZCHÚ“

Pelhřimov dne 26.8.2014

22. července představil ministr životního prostředí návrh novely zákona o ochraně přírody a krajiny. Podle vyjádření pana ministra se jedná o revoluční normu, která má výrazně zjednodušit a zpřehlednit legislativu národních parků v České republice, otevřít národní parky šetrnému turismu a posílit roli obcí v rozhodovacím procesu. Ve skutečnosti ale návrh novely přináší řadu neurčitých právních pojmů, zpřísnění stávajících základních ochranných podmínek národních parků, omezení pravomoci rady národního parku a práv obcí, které se v parku nacházejí. Navíc se novela netýká pouze národních parků. Změna dosavadního způsobu vyhlašování maloplošných zvláště chráněných území povede k omezení dosavadního rozsahu práva na náhradu újmy za omezení hospodaření v těchto územích.

Návrh novely předpokládá, že národní parky včetně ochranných pásem budou vyhlášeny přímo zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Měla by tak být odstraněna dosavadní praxe, kdy jednotlivé parky byly vyhlašovány samostatnými zákony jako např. NP České Švýcarsko, nebo formou nařízení vlády (NP Šumava, NP Podyjí, Krkonošský národní park). Změna dosavadního postupu je ze strany překladatele návrhu prezentována jako zprůhlednění českého právního řádu, ve skutečnosti se však jeví jako prostředek k realizaci záměrů popsaných v Plánu péče o Národní park Šumava na období 2014-2017, s nimiž šumavské obce zásadně nesouhlasí, a to zařadit v dlouhodobém horizontu převážnou část lesů národního parku do dílčích ploch ponechaných samovolnému vývoji.

Návrh novely zákona zcela nově vymezuje základní ochranné podmínky národních parků. Tyto již nebudou vázány na zonaci parku, ale budou rozděleny podle toho, zda se budou týkat celého území národního parku (což není změna oproti stávajícímu stavu), nebo zda se budou týkat celého území národního parku vyjma zastavěného území obcí, a to bez ohledu na rozdělení území do zón.  Některé zákazy činností mimo intravilán obcí jsou však formulovány natolik obecně, že zde vzniká prakticky bezbřehý prostor pro správní uvážení orgánu ochrany přírody. „Jakýkoliv hospodářský postup použitý na pozemcích mimo zastavěné území obcí, o kterém orgán ochrany přírody usoudí, že nesměřuje k zachování nebo postupné obnově přirozených ekosystémů na převažující ploše území národního parku, totiž bude možno označit za odporující zákazu a tedy nezákonný“, uvádí k návrhu novely jeden z předních českých odborníků na lesní právo a právo v oblasti ochrany přírody a krajiny JUDr. Ing. Martin Flora, advokát a partner AK Pásek, Honěk & Partners.

K zásadnímu omezení práv obcí ve srovnání se stávajícím zněním zákona dochází již při tvorbě zonace národních parků. Zatímco stávající zákon striktně vyžaduje od orgánu ochrany přírody, aby se na návrhu zón dohodl se zástupci obcí, delegovanými do rady národního parku, podle předložené novely stačí, pokud bude návrh zón projednán s radou národního parku jako celkem. Ostatně i pravomoci rady národního parku mají být radikálně omezeny. Z orgánu, který se podílí na tvorbě dokumentů významných pro ochranu a řízení národního parku, se stane pouhým příjemcem informací o činnosti správy národního parku bez reálné možnosti participace na rozhodování. Asi nepřekvapí, že návrh vůbec nepředpokládá účast podnikatelského sektoru v radě národního parku. Skutečnost, že se tak má dít na úkor posílení postavení vybraných nevládních organizací, které mají ve svém statutu ochranu přírody a krajiny, je však alarmující a zavání účelovostí zákona.

Návrh novely je prezentován jako norma upravující vztahy v národních parcích, zbystřit pozornost by však měli i ostatní majitelé pozemků a starostové obcí, varuje předseda Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR Ing. František Kučera: „Návrh zákona mění zaběhlý způsob vyhlašování maloplošných zvláště chráněných území. Tato chráněná území by již neměla být vyhlašována prostřednictvím prováděcího právního předpisu, ale opatřením obecné povahy, což bude vyžadovat větší pozornost osob dotčených požadavky ochrany přírody. Na rozdíl od stávajícího stavu jim písemnosti nebudou doručovány přímo, ale prostřednictvím veřejných vyhlášek. Návrh novely významně mění možnost přezkumu vyhlašovací dokumentace a v důsledku jeho přijetí by také došlo k významnému faktickému omezení dosavadního rozsahu práva na náhradu újmy za omezení hospodaření“.

 

 

Naši přátelé