Křížová cesta

08.04.2010 08:45

Projekt ozelenění Křížové cesty pod vrcholem Kamenáče u Volar je téměř hotov. Projekt tvoří Tereza Včeláková z Krejčovic a velmi citlivě spojuje okolí s významem jednotlivých zastavení.

 zastavení XII Křížové cesty na vrchu Kamenáč u Volar zastavení XIV - boží hrob během rekonstrukce

 

 

 

 

 

 

 

Výňatek z projektu:

Kolem spodní kaple jsou navrženy lípy, 1 ks stávající by byl ponechán a 1 ks odstraněn. Zbylé do půlkruhu vysazené lípy by měly být vzrostlé (obvod kmínku 10-12cm).

Spodní část cesty by procházela světlým řídce vysázeným porostem buku, javoru a borovice. Byly by zachovány některé pěkně rostlé stávající náletové dřeviny a dosázeny požadovaným druhem dle návrhu (viz druhy porostu)

Lípa u zastavení II. by byla ponechána. Tuto i ostatní stávající vzrostlé stromy by bylo třeba odborně prořezat a zajistit.

U zastavení III. by byl vysazen 1 ks tisu červeného (Taxus baccata), jako symbolika Kristova klesnutí pod křížem (stejně jako u zastavení VII. a IX.). Tis je naším nejtmavším jehličnanem.

Zastavení IV. by bylo osázeno mateřídouškou (Thymus serpyllum), Kristus zde potkává zarmoucenou matku. Trvalky by byly vysázeny v hustém sponu a ponechány zplanění.

U zastavení V. je navržen 1 ks jilmu horského (Ulmus glabra) jako symbolika Šimonovy pomoci. Tento strom je v dospělosti velmi silný a mohutný (jako Šimonovy ruce).

Zastavení VI. je symbolem ženské pomoci, proto je zde navržena třešeň ptačí (Prunus avium), která je krásná na jaře svými květy a na podzim barvou listů. Jako podsadba je zde navržen plicník tmavý (Pulmonaria obscura), který by se nechal zplanět.

Byl by ponechán tzv. „temný střed“, vytvořený stávajícím porostem smrku ztepilého. Mladé stromy nyní tvoří výrazný dojem průchodu ze tmy do světla. Zastavení (VII. IX.), která jsou v této části, znázorňují Krista, klesajícího pod křížem. Tmavost by byla ještě zvýrazněna vysazením 3 ks tisu červeného (Taxus baccata, semenáč). Ve stávajícím porostu smrku by byla provedena prořezávka.

U zastavení VIII. by byla ponechána stávající lípa s podsadbou měsíčnice vytrvalé (Lunaria rediviva), která potěší zejména podvečerní návštěvníky svými nápadnými stříbřitými penízkovitými šešulkami.

V okolí zastavení X. by bylo vysázeno 20 ks mařinky vonné (Galium odoratum) jako symbol už brzkého utišení duševní bolesti. Mařinka se v léčitelství používá na zklidnění a zevně na hojení ran. Tato drobná bíle kvetoucí kytička vytváří časem rozsáhlé porosty plné vůně.

Zastavení XI. bude ponecháno ve tmavém smrkovém porostu, aby si pak návštěvník užil světlého, otevřeného prostoru a schodů vedoucích ke kříži.

V okolí zastavení XII., XIII. a XIV. je navrženo bezlesí jako symbol světla. Budou ponechány pouze 3 ks stávajících lip a 1 ks javoru vysazené kolem kříže, 1 ks lípy u božího hrobu a 3 ks lísek. U zastavení XIII. je navržena jabloň, která svou malebností i užitkem by mohla symbolizovat Kristovo pokračování  po jeho smrti. V bezlesí jsou navrženy výsadby trvalek, pojících se k těmto zastavením: hvozdík kropenatý –„slzičky panny Marie“ (Dianthus deltoides), konvalinka vonná (Convallaria majalis), lilie zlatohlávek (Lilium martagon), už zmíněná mařinka vonná a růže alpská (Rosa pendulina), beztrnná planá růže.

S ohledem na lokalitu jsou v návrhu použity rostliny domácí, vyskytující se přirozeně v našich lesích a na loukách.

Výsadba zeleně podle projektu proběhne letošní podzim.

 

Naši přátelé