ochrana PŘÍRODY

Celý LHC Město Volary se nachází ve zvláště chráněných územích, a to jednak v Chráněné krajinné oblasti Šumava (2435) a jednak Národním parku Šumava (895 ha).

Lesy na území CHKO Šumava.

Do první zóny CHKOŠ je zařazeno 192 ha lesní půdy. 121 ha je současně na území Národní přírodní rezervace Velká NIva. Do dvou lesních oddělení částečně zasahuje Přírodní památka Vraniště. Zbývající lesy na území CHKOŠ spadají do druhé a třetí zóny.

Lesy na území NPŠ.

Do první zóny NPŠ je zařazeno 172 ha lesa, z toho 126 ha kategorie lesa ochranného (vesměs jsou tyto lesy v bezzásahovém režimu). Na lesních pozemcích V NPŠ se také nachází Přírodní památka Malá Niva a z části Přírodní památka Vltavský luh.

 

Na území LHC Město Volary zasahuje výměrou 1711,95 ha Ptačí oblast Šumava.

Celé území LHC je součástí Evropsky významné lokality Šumava a na jeho území je také vytvořen územní systém ekologické stability jehož nosnými systémy jsou biocentra.

V oblasti Soumarského Mostu leží na území LHC archeologické naleziště Volarské šance.

Naši přátelé