geologie

Oblast je částí jádra Českého masívu, a sice tzv. šumavskou větví moldanubika (vltavsko-dunajské elevace). Podle současných, ne však zcela jednoznačně prokázaných názorů, je stáří moldanubika starohorní. Celé území patří do jednotvárné série jihočeského moldanubika. Původní horniny této série, která dosahuje několikakilometrové mocnosti, se usazovaly v hlubokých částech mořské prohlubně za poměrného tektonického klidu a značného nanášení jílovitého a písčitého materiálu, jako mnohokráte se opakující vrstvy jílovitých a drobových břidlic. Z nich pak vznikly opakovanou přeměnou především biotitické pararuly a migmatity rozličného typu.

Ve vyšších polohách LHC se vyskytuje biotitický a cordierit-biotitický migmatit, místy sillimanit-biotitická migmatitizovaná pararula; v oblasti Sněžné je to převážně granulit a granulitová rula, v jižní části v okolí silnice směrem do Horní Plané leukokrátní drobnozrnný až středně zrnitý muskovit-biotitický granit.

V nižžích, plochých částech LHC jsou kvartérní deluviální a deluviálně soliflukční hlinitopísčité a hlinitokamenité sedimenty; ve Vltavském luhu jsou holocenní rašeliny.

Z půd převažuje kryptopodzol oligo až mezotrofní, místy rankerový (SLT 6N), na vodou ovlivněných stanovištích (SLT 7O) pseudoglejový. V nižších polohách jsou kambizemě. Na podmáčených stanovištích jsou zastoupeny gleje. Poměrně četné jsou organozemě.

Naši přátelé