škody na lese po roce 1810

Roku 1833 a 1834 byly lesní porosty na volarsku poškozeny velmi silnými větrnými polomy. Zpráva vrchního myslivce Franze Manna z Vimperka ze dne 20.11.1835 nám dává celkem přesný obraz o značném namnožení kůrovce jako důsledek nezpracování polomů právě z let 1833 a 1834. Zpráva obsahovala i návrh na řešení tohoto stavu: urychlené zpracování kalamitního a kůrovcového dřeva do konce ledna 1837 a vydání městu dvouleté potřeby dříví dopředu. Dále zpráva navrhuje vydání sazenic potřebných k zalesnění ploch vzhledem k tomu, že na nich nelze očekávat nálety. Podle další zprávy byl odhadnut celkový rozsah kůrovcového dříví na 22800 sáhů (!) a zbývajícího polomu na asi 11000 sáhů.V odhadním elaborátu stabilního katastru městečka Volary se uvádí, že ve volarských lesích bylo vytěženo v letech 1835-1841 asi 80000 sáhů polomové a kůrovcové hmoty.

Další, nevyčíslené polomy, jsou zmíněny v Johnově zprávě z 12.1.1846.


Ačkoliv byly volarské lesy tvrdě postihovány kalamitami a nebylo v nich dobře hospodařeno, byla při provizorní systematizaci v roce 1859 zjištěna zásoba dřevní hmoty o 26313 sáhů vyšší než zásoba normální. Záhy však bylo učiněno do této zásoby několik zásahů. Především stoupala potřeba dříví v důsledku růstu počtu obyvatel. Podstatně však byla zvýšena potřeba dříví po požáru z 23.7.1863, kdy lehlo popelem 65 budov (v letech 1856 - 1882 prodělalo město 8 velkých požárů).

Těžkou ránu zasadily lesům Volar polomy z let 1870 - 1871 jakož i následující kůrovcová kalamita. Přímé zprávy o těchto polomech nejsou k dispozici. Je o nich ale zmínka v historické části provizorního hospodářského plánu z roku 1893, kde jeho autor konstatuje, že těmto kalamitám padlo za oběť asi 20% porostní plochy.

Další větrné kalamity postihly volarské lesy v letech 1900, 1901, 1917 (asi 40000 m3) a 1922. V hospodářském plánu z roku 1924 se konstatuje, že jsou pro oblast volarských lesů nebezpečné právě větry západních směrů.

Naši přátelé