lesní řád

Řadu opatření obsahoval Schwarzenbergský lesní řád z roku 1715 zejména pokud jde o omezení pastvy dobytka, usměrnění těžeb a o zabraňování krádežím a požárům. Těžit se smělo, s ohledem na šetření lesa a zvěře, pouze v době od 1.listopadu do konce dubna. Dříví pak smělo být káceno až po schválení výkazů potřeby. Bylo nařízeno upotřebení i ležícího dříví, zřizování skladů dříví pro krytí potřeby během roku, řádné přejímání a evidování dřevní hmoty.

Protože panství Prachatice-Volary mělo nedostatek vlastních lesů, krylo část své potřeby ze sousedních panství Krumlov a Vimperk. To bylo příčinou stanovení úsporných opatření. První rozhodnutí se týkalo snížení deputátních náležitostí počínaje rokem 1736. Pak následovaly reskripty majitele z 20.11.1761 a 21.11.1766, které ukládaly zpracování klestu do otýpek a přidělování tohoto k topení a výsadbu rychle rostoucích dřevin vrby a olše.

Dne 20.11.1761 ukládá majitel další opatření k zhospodárnění potřeby dříví: Dřevo musí být vyvezeno z lesa do konce dubna. Při vykazování spotřeby vyjít ze stávající zásoby, kterou je nutno řádně evidovat. Třísky po tesařích vydávat na deputáty. Dříví získané při přestavbě budov třeba vzít do příjmu. Hospodárně využít dříví nářaďové a bednářské, dbát, aby nedošlo k odcizení části prken z výřezů daných k pořezu, chmelové tyče z části nahradit větvemi a vršky. Šperle pro rybníky (mimo hlavních rybníků) dělat z řezaných latí. Utvořit zásobu dříví ve výši celoroční potřeby, aby mohlo být upotřebeno dříví suché. Na palivo zpracovávat všechny vršky a větve. Přes tato přísná opatření bylo v roce 1780 zjištěno, že poddaní získané stavební dříví prodávají a při tom nechávají svá stavení pustnout.

Dne 19.1.1788 a opakovaně 28.2.1789 nařizuje majitel kopání ochranných příkopů a výsadbu livých plotů místo nákladných plotů dřevěných. Příkopy mají být 3 stopy hluboké a stejně široké s výhozem na vlastní pozemek. Živé ploty je třeba osazovat hlohem, šípkem a habrem, které se dobře rozrůstají a tvoří husté oplocení.

Dne 23.7.1801 dává na vědomí majitel panství své zjištění, že je nutno napříště předkládat majiteli prostřednictvím úřadu jagermistra návrh prací, které mají být v příštím roce provedeny. V návrhu má být pamatováno zejména na to, aby bylo v příhodné době vyvezeno dříví z lesa, zalesněny paseky, sebráno potřebné množství semen a provedeno ohražení pasek, případně celých lesů příkopy.

Naši přátelé