Politika BOZP

Vedení společnosti Městské lesy Volary s.r.o. si uvědomuje, že procesy, které jsou spojeny s činností naší společnosti, jsou zatíženy riziky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Proto jsme vytvořili systém managementu BOZP k vyloučení nebo minimalizaci rizik u zaměstnanců a dalších zainteresovaných stran, které jsou spojeny s činností organizace. Formulovali jsme následující zásady politiky BOZP :

1) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí zaměstnavatele a každého zaměstnance a stává se nedělitelnou součástí systémů řízení procesů.

2) Všichni zaměstnanci společnosti bez rozdílu pracovního zařazení, jsou školeni vedeni a motivováni k dodržování všech zásad BOZP na pracovišti a aktivně se podílejí na nepřetržitém zdokonalování a zlepšování všech činností společnosti v této oblasti.

3) Těžištěm systému managementu BOZP jsou preventivní opatření k předcházení vzniku nehod. Základním předpokladem je uvědomělé chování všech zaměstnanců na základě přesně vymezených odpovědností a stanovení úkolů při zabezpečování BOZP.

4) Společnost pravidelně komunikuje s veřejností, orgány místní správy, státních institucí a se zákazníky a dodavateli. Společnost se zavazuje k trvalému zlepšování všech činností v oblasti BOZP.

5)  Společnost dodržuje právní a zákonné předpisy související s její činností.

 Ve Volarech dne 1.8.2010                           

Naši přátelé